Kết quả thi tin học 2016

Ngày đăng: 21/06/2017

Kết quả thi tin học năm 2016:

1. Cán bộ, công chức cấp xã thi chuẩn CNTT cơ bản các đợt tháng 12. (Tải file đính kèm)

2. Cán bộ, công chức cấp xã thi chứng chỉ B tháng 8. (Tải file đính kèm)

3. Khối giáo dục thi chứng chỉ CNTT cơ bản các đợt tháng 12. (Tải file đính kèm)

4. Khối giáo dục thi chứng chỉ B tháng 8. (Tải file đính kèm)

;