Thông báo kết quả đào tạo thi và cấp chứng chỉ CNTT năm 2016

Ngày đăng: 17/04/2017

Thông báo kết quả đào tạo thi và cấp chứng chỉ CNTT năm 2016 

(Số 31/TB-STTTT ngày 17 tháng 2 năm 2017)

;