Thông báo lịch thi cấp chứng chỉ UD CNTT ngày 28/12/2017 và ngày 29/12/2017

Ngày đăng: 27/12/2017

Thông báo thi và cấp chứng chỉ UD CNTT ngày 28/12/2017 và ngày 29/12/2017

Danh sách thi ngày 28/12/2017 (Tải về)

Danh sách thi ngày 29/12/2017 (Tải về)

;