Thông báo triệu tập học viên học bù, học lại khóa "Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản" vào ngày 19/4/2017

Ngày đăng: 17/04/2017

Thông báo triệu tập học viên học bù, học lại khóa "Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản" vào thứ 4, ngày 19/4/2017

;