Thông báo về tổ chức thi lại và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản năm 2017

Ngày đăng: 12/05/2017

Thông báo số 101/TB-STTTT ngày 11 tháng 5 năm 2017 

Thời gian tổ chức: Tháng 5, tháng 6 năm 2017

(Bấm tải file đính kèm)

;