Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản 2017 (đợt 2 - 29/9/2017)

Ngày đăng: 22/09/2017

Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản 2017 (đợt 2 - 29/9/2017)

(Thông báo chi tiết kèm theo)

;