Thư mời quan tâm Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu

Ngày đăng: 06/07/2018

THƯ MỜI QUAN TÂM

Gói thầu Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu:
"Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thành phố Hà Nội (Các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước)" thuộc Chương trình Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018
;