THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản năm 2017 (Đợt 4) - ngày 17/11/2017 Danh sách và số báo danh tại file đính kèm (Bấm để tải file) ...

Đọc tiếp


Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản Đợt 5 (ngày 1.12.2017) Thông báo số 282/TB-STTTT - Tải về ...

Đọc tiếp


Thông báo thi và cấp chứng chỉ UD CNTT đợt 7 (ngày 12.12.2017) Thông báo số 296/TB-STTTT (Tải về) ...

Đọc tiếp


Thông báo thi và cấp chứng chỉ UD CNTT (đợt 8) ngày 15/12/2017 Thông báo số 301/TB-STTTT (Tải về) ...

Đọc tiếp


Thông báo thi và cấp chứng chỉ UD CNTT (đợt 9) ngày 19/12/2017 Thông báo số 302/TB-STTTT (Tải về) ...

Đọc tiếp


Thông báo thi và cấp chứng chỉ UD CNTT (đợt 10) ngày 21/12/2017 và 22/12/2017 Thông báo số 305/TB-STTTT (Tải về) ...

Đọc tiếp


Thông báo thi và cấp chứng chỉ UD CNTT (đợt 11) chiều ngày 25/12/2017 và sáng ngày 26/12/2017 Thông báo số 308/TB-STTTT (Tải về) ...

Đọc tiếp


Thông báo thi và cấp chứng chỉ UD CNTT ngày 28/12/2017 và ngày 29/12/2017 Danh sách thi ngày 28/12/2017 (Tải về) Danh sách thi ngày 29/12/2017 (Tải về) ...

Đọc tiếp


Thông báo lịch thi cấp chứng chỉ UD CNTT ngày 28, 29 và 30/12/2017 (Đợt 12) Thông báo số 313/TB-STTTT (Tải về) ...

Đọc tiếp;