Chức năng, nhiệm vụ

Ngày đăng: 13/03/2017

 

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI

- Tên đầy đủ: Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội.

- Tên tiếng Anh: Hanoi Information Technology and Communication Training Centre.

- Tên giao dịch viết tắt: Hanoi ITCT.

- Trụ sở của Trung tâm: Lô CC, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Email: contact@hanoi-itct.edu.vn - Điện thoại: 043-512-2131 - Fax: 043-512-2509

1. Chức năng

- Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Phổ biến, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phục vụ nhu cầu phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông của Thành phố Hà Nội;

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông cho (CNTT&TT) các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển CNTT&TT. Thực hiện chức năng của Trung tâm khảo thí Hà Nội và khu vực phía Bắc về kiến thức và kỹ năng CNTT&TT.

2. Nhiệm vụ

-Tham mưu giúp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong quản lý nhà nước về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT&TT.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, đào tạo nâng cao, chuyên sâu, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật; phổ biến, cập nhật kiến thức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

- Tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo các trình độ (khi được cơ quan thẩm quyền cho phép) theo các lĩnh vực chuyên ngành.

- Tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về CNTT&TT; tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn; tư vấn, chuyển giao về đào tạo CNTT&TT.

- Tổ chức biên soạn các giáo trình, tài liệu, tư liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến kiến thức về CNTT&TT.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về CNTT&TT.

- Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước thực hiện các chương trình đào tạo ở trình độ cao, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng về CNTT&TT đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp CNTT&TT, cho các khu vực kinh tế - xã hội nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông và các ngành kinh tế khác của Thành phố.

- Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng CNTT&TT, về quản lý và triển khai các chương trình, dự án CNTT&TT cho cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT&TT trong quản lý nhà nước.

- Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo qui định của Pháp luật và phân cấp của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội giao.

3. Cơ chế hoạt động

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

- Trung tâm sử dụng các nguồn lực do Uỷ ban nhân dân Thành phố giao để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm và thực hiện những nhiệm vụ khác do Thành phố giao.

- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, đồng thời chịu trách nhiệm trước Pháp luật hiện hành về mọi hoạt động của Trung tâm.

;