Phòng ban chuyên môn

Ngày đăng: 13/03/2017

1. Phòng Hành chính - Quản trị

- Trưởng phòng:  Nguyễn Tuấn Lộc

-  Phó phòng: Trương Hoài Phương

- Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội


2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Trưởng phòng: Chu Thị Thanh Hà

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội


3. Phòng Đào tạo

- Phó phòng phụ trách: Đào Việt Hồng

- Địa chỉ: Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 

- Email:


4. Kỹ thuật và Phát triển dịch vụ

- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Tuyên

- Địa chỉ: Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 


5. Trung tâm nguồn lực CNTT&TT Việt Nam - Ấn Độ

- Phó phòng phụ trách: Vũ Thị Thanh Hà

- Địa chỉ: Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội


 

 

;